logo

3-класс адабий окуу. Адабий окуу боюнча тесттер жана жооптор

3-класс адабий окуу Rating: 6,2/10 1440 reviews

Адабий окуу: 3

3-класс адабий окуу

Темага карата пландаштырылган тапшырма абдан көп болуп, окуучулардын туура же ката иштеп жаткандыгы толук контролго алынган жок. «Родиноведение», учебник для 1-го класса с русским языком обучения «Кутаалам» 14. Жакшылап карачы, талаалардын кљркџн ачып, жашыл-ала болуп жаткан дарбыздар, алтын тџстџџ сапсары коондор, бакчаларда салањдап турган шињгил-шињгил жџзџмдљр, кџйџп турган лампочкадай болгон алмуруттар, биринен бири љткљн алманын сорттору, тиззилген мончоктой болгон карагат, кожогат, кызылгаттар, чытырап бышканынан жарылып кеткен анарлар, жалбырактардын арасында тљгџлџп жаткан жањгактар, деги койчу, эмне деген гана биринен бири даамдуу жашылча-жемиштер жок жергебизде! Методическое пособие к учебнику «Русский язык» 3 класс. Бул үчүн окутуунун ийкемдүү формаларын, методдорун, каражаттарын, жаӊы ыкмаларын колдонуу талап кылынат. Адабият теориясынан элементардык маалымат алышат. Түзгөн, кошумча, түшүндүрмөлөр, алгы сөз жазган Ө.

Next

Учебник Кыргыз Адабият 9 Класс

3-класс адабий окуу

Педагогика бирикмесинде 9-14-мартта декада өткөн. А 44 Кыргыз тилинин фразеологиясын жогорку окуу жайларда окутуунун методикасы. Бул мелдешке Касым Тыныстанов орто мектебинен 9-10-11-класстардын 15 окуучусу катышкан. Музыка мугалимдери үчүн ноталык хрестоматия 4- калсс»Ж. Кийинки сабакка архимед күчүн эсептөө тапшырмасы берилген.


Next

Literary reading (grade 3)

3-класс адабий окуу

Учебник «Русский язык» для 1 класса кыргызскоязычных школ Г. «Көркөм өнөр» окуу китеби боюнча альбом «Учкун» 78. «Балалык», «Жалгыз тал менен сүйлөшүү», «Аккан суу», «Үй-бүлө», «Ак куржун толо ыр калды» 2 саат. Мектепке чейинки билим берүүчү уюмдарда Манастын жети осуяты боюнча иш-чараларды жүргүзүү үчүн методикалык колдонмо Т. Математикадан 9-а класстын өтө начар окуучуларына жеңил тапшырмаларды ар бир сабакта берүү,текшерүү,билим деңгээлин баалоо. Верховным Советом Президиума Кыргызстана были утверждены правила орфографии кыргызского языка, которыми пользуются по настоящее время.

Next

Literary reading (grade 3)

3-класс адабий окуу

Азыр биз силер менен 1,2,3,4 деп саноо менен 4-топко болунобуз. Сабактын жүрүшүндө өтүлгөн темаларды кайталоо үчүн мээге чабуул ыкмасы колдонулган. Китепте окуу орус, өзбек жана тажик тилинде жүргүзүлгөн мек-тептерде кыргыз тилин экинчи тил катары окутуунун илимий негиздери жана методикалык маселелери, анын ичинде, окуу-ңормативдик багьттагы материалдар менен бирге, кыргш тилинен системалык-деңгээлдик негизде окутуунун талаптары, окуучулар ээ болуучу теориялык жана практикальж компетенцнялар, аны текшерүу принцшггери, методдору, шарттары, каражаттары, окутуунун коммуникативдүүлүгү, коммуникативдик минимум, лексикалык-грамматикалык жана фонетикалык материалдар менен иштөө, текстти өздөштүрүү жумуштары, сүрөт, дидактикалык оюндар аркылуу кеп өстүрүү, ошондой эле тил жатыктырууга машыктыруучу көнүгүүлөр системасы ж. Пособие для учителя для русскоязычных школ«Кутаалам»Кайра иштөө үчүн кайтарылган кол жазмалар. Башталгыч мектепте адамдын мүнөзүн, акылы жана адептик сапаттарын, коомдогу жүрүм-турумун аныктоочу жөндөмү жана касиеттери түптөлүп калыптанат. Бишкек Кыргыз Республикасынын Билим бер.

Next

Бесплатно Книги В.Ф.Даувальдер

3-класс адабий окуу

Жыйынтыгында 9-а классы утушка ээ болгон. Географиядан практикалык,тесттик иштер текшерилип кемчиликтери көрсөтүлгөн. Февраль, март айлары баскетбол, футбол,шахмат оюндары боюнча спорттук мелдештерге 8-9-10-11-класстардын окуучулары катышып 1-2-3-орундарга ээ болуу менен 4-чейректе баскетбол боюнча областтык Манасиадага катышып 2-орунга ээ болушкан. Учебник «Математика 2 класс» для школ с русским языком обучения «Учкун» 7. Адабий текстти үйрөнүү, көркөм окуу, тилдик талдоо чыгарманы аналитикалык талдоолор менен айкалыштырылышы максатка ылайыктуу. «Кыргыз тили, 2-класс» окутуу орус тилинде жүргүзүлгөн орто мектептер үчүн окуу китеби Ч. Шамал жүрсө шуулдап, Ыргалышса тал-терек , 4 Бул - өзүнчө музыка.

Next

Ачык сабак 3

3-класс адабий окуу

Бул анын љмџр жолундагы жана чыгармачылыгындагы зор бурулуш болгон. Китепте кыргыз адабий тилинин функционалдык стилдеринин тилдик жана экстратилдик табияты жөнүндө сөз болот. Көркөм чыгарманы идеялык-тематикалык планда гана талдап, көркөм формасын унутта калтыруу — адабияттын образдык спецификасын унутуу деген сөз. Методическое пособие к учебнику «Русский язык» 2 класс «Азур» 21. «Музыка 4-класстар үчүн окуу китеби» «Азур» 44. Сабак аралык байланыш: Мекен таануу, адеп.

Next

ӨТКӨН ОКУУ ЖЫЛЫНА АНАЛИЗ

3-класс адабий окуу

Окуучулардын логикалык ойлоосун,эс тумун өстүрүүгө карата фото көз оюну ойнотулган. Орто мектептердин 1- классы үчүн «Математика» окуу китеби, 1- бөлүк. Ошондой эле кызыктуу чакан аңгемелер, ырлар, жаңылмачтар, макалдар, табышмактар жана логикалык. Кыргызской Республики с кыргызским, русским, узбекским и таджикским языками обучения. Чекиров перечень учебников, рекомендуемых для использования в 2.

Next

Адабий окуу боюнча тесттер жана жооптор

3-класс адабий окуу

Жаш баласына байланыштуу филология бирикмесинин англис тили мугалими Ашымбаева Н. Программада адабиятты үйрөнүү үч этапка бөлүнөрүн мугалимдердин эсине салабыз. Тапшырманы класста жакшы окуган 4 окуучу толук чагырды. Методическое пособие к учебнику «Русский язык» 4 класс для школ с кыргызским языком обучения «Азур» 64. Окуучулар жолдо жүрүү эрежелерин жана жол эрежелеринин белгилеринин кызматын билишти. Декреттик өргүүдө отурган математика мугалими Ордобаева З.

Next

Бесплатно Книги В.Ф.Даувальдер

3-класс адабий окуу

Бул майрамда башталгыч класстар улуттук кийимдерди кийишип, улутубуздун каада салтынан баланы бешике салуу салтын көрсөтүштү. Сабактын максаты: Окуучуларды китепти сџйџџгљ, урматтоого џндљљ. Кыргызский язык и чтение 1, 2- б. Ушулар менен бирге, китепте алгач ирет Кыргызстан мугалиминин анты, Кыргызстан мугалиминин ар-намыс кодекси, мугалимдин этикалык принциптери, инсандык жана кесиптик сапаттары тууралуу ойлор менен сунуштар да киргизилген. Алыбаевдин чыгармалары кенже мектептер џчџн 3-класстын программасында берилип, 11-класста терењдетилип окулуп жаткандыгын эске алып, бул изилдљљ ишибизде ошол 3-класста акындын џч чыгармасын окутуунун ролун белгиледик, иштелмелерин сунуш кылдык.

Next